DỊCH VỤ Tư vấn DỰ ÁN CNTT -TT

Thực hiện tư vấn Báo cáo nghiên cứu khả thi:
Thực hiện tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ thầu:
Dịch vụ tư vấn ứng dụng CNTT:
Thực hiện tư vấn khảo sát lập dự án:
Thực hiện xây dựng báo cáo khảo sát:
Thực hiện giám sát thi công dự án ứng dụng CNTT-TT:

Thực hiện ngay từ giai đoạn chuẩn bị thi công dự án. Tuân thủ hợp đồng, thiết kế thi công được duyệt, hệ thống danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật công nghệ thông tin và các yêu cầu đối với giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin được áp dụng. Trung thực, khách quan, minh bạch, không vụ lợi.

Các nội dung chính chúng tôi tiến hành giám sát thi công: